Algemene voorwaarden

1. Alle berekeningen, bestekken, prijsramingen en offertes worden opgemaakt voor uitvoering van de werken in normale omstandigheden o.a. wat betreft werfomstandigheden en –terrein, werkgelegenheid en weersomstandigheden.

2 .De bestekken, plannen, prijsramingen en offertes worden opgemaakt op basis van de gegevens door de opdrachtgever/klant verstrekt. Indien de verstrekte gegevens onvolledig of onjuist zijn dan is elke meerprijs als gevolg daarvan ten laste van de opdrachtgever/klant, onverminderd eventuele bijkomende schadevergoeding ten laste van de opdrachtgever/klant. Alle offertes zijn slechts één maand geldig en de prijzen en eventuele aanbiedingen zijn niet geldig voor toekomstige werkzaamheden. Alle meerwerken/meerprijzen kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Uitvoeringstermijnen worden louter ten titel van inlichting gegeven.

3 .Door zijn bestelling verbindt de opdrachtgever/klant er zich toe de werk- en uitvoeringsomstandigheden zo te verschaffen dat alles normaal, vlot en zonder vergroot risico kan geschieden.

4. Het opmaken van een contract door de opdrachtgever/klant geldt als akkoord van de opdrachtgever/klant met de algemene voorwaarden van de BVBA Dakwerken Logghe Prinsie.

5. Elke schade door derden berokkend aan het materiaal, zal door zorgen van  BVBA Dakwerken Logghe Prinsie hersteld worden. De herstellingskosten als gevolg daarvan  zullen door de BVBA  Dakwerken Logghe Prinsie aan de opdrachtgever/klant aangerekend worden.

6 .De nodige elektriciteitsvoorzieningen zullen op verschillende plaatsen en niveaus  van de werf ter beschikking gesteld worden door de opdrachtgever/klant.

7. Indien de werfomstandigheden dermate slecht zijn, om welke redenen ook (slecht weer, hinder door ander materiaal, festiviteiten, …..) dat de te plaatsen materialen niet op een normale wijze kunnen gelost en/of geladen worden, is BVBA Dakwerken Logghe Prinsie gerechtigd het werk stop te zetten tot de werfomstandigheden terug normaal zijn, zonder dat de opdrachtgever/klant hierdoor enige schadevergoeding en/of nalatigheids- vertragingsboete zal kunnen eisen.

8. Indien de werfomstandigheden bedoeld in art.7, toch dient verder gewerkt te worden op vraag van opdrachtgever/klant, dan wordt hierdoor automatisch een  meerprijs eisbaar, voor alle uren die meer nodig zijn dan in normale omstandigheden, alsmede voor andere bijkomende kosten. Alle kosten en verloren uren te wijten aan het verzinken van het rollend materieel zullen in voormelde omstandigheden ten laste worden gelegd van de opdrachtgever/klant.

9.Alle verloren uren veroorzaakt door het niet volledig in gereedheid zijn van het werk, zullen in rekening gebracht worden  aan de opdrachtgever/klant aan de prijs van de waarde S Cat.A (cijfers vastgelegd door de overheid bij openbare werken), op datum van bovenvermelde uren.

10. Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever/klant over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Als de opdrachtgever/klant nalaat aan de oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen de 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever/klant van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens gebreken uit. De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De definitieve oplevering gebeurt 3 maanden na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van BVBA Dakwerken Logghe Prinsie, moeten de gebreken na de definitieve oplevering door de opdrachtgever/ klant worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn. BVBA Dakwerken Logghe Prinsie zal in geen geval tot vrijwaring van verborgen gebreken gehouden zijn wanneer de uitgevoerde werken niet integraal betaald zijn volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

11. De facturen van de BVBA Dakwerken Logghe Prinsie dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum aan BVBA Dakwerken Logghe Prinsie, Gaaipersstraat 12 8800 Roeselare. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 2% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

12. Het trekken van wissels of het uitgeven van orderbriefjes brengt geen schuldvernieuwing mee, noch enige afwijking van de algemene voorwaarden, noch van het bedrag van toekenning van rechtsmacht. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling verhoogd met 10% met een minimum van €150 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.                     

13. Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, post-ontvangstkosten en andere, komen ten laste van de opdrachtgever/klant. Het aanbieden van wissels verandert de plaats van betaling niet.

14. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen in gevolge de overeenkomst en/of facturatie behoren toe aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank. Alle eventuele gerechts- en/of andere bijkomende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever/klant. Door beroep te doen op de diensten van BVBA Dakwerken Logghe Prinsie stemt de opdrachtgever/klant in met deze algemene voorwaarden.

15. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal BVBA Dakwerken Logghe Prinsie gerechtigd zijn om de werken stop te zetten, om de verdere uitvoering ervan op te schorten, en om onmiddellijke betaling te eisen van de reeds uitgevoerde werken en andere eventuele openstaande en niet-vervallen facturen, zonder dat de opdrachtgever/klant hierdoor enige schadevergoeding  en/of nalatigheids- vertragingsboete zal kunnen eisen.

16. De BVBA Dakwerken Logghe Prinsie behoudt zich het recht om bij aanvang van de werken de nodige financiële waarborgen te eisen en dit bij eenvoudig aangetekend schrijven. Ingeval hieraan niet voldaan wordt, kan de BVBA Dakwerken Logghe Prinsie weigeren de werken te starten, zonder dat de opdrachtgever/klant hierdoor enige schadevergoeding en/of nalatigheids-  vertragingsboete zal kunnen eisen.

17. Benevens de ingebruikname van de werken houdt de aanvaarding van de factuur eveneens de aanvaarding in van de uitgevoerde werken en plaatsingen. Nadien kan  de BVBA Dakwerken Logghe Prinsie niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of breuk aan geplaatste toestellen of uitgevoerde werken.

18. De prijzen van een offerte zijn enkel bindend voor het geheel van de in de offerte vermelde goederen/werken. De BVBA Dakwerken Logghe Prinsie is aan de prijzen niet gebonden, ingeval de opdrachtgever/klant slechts uitvoering en/of levering van een gedeelte van de offerte wenst.

19. Indien de opdrachtgever/klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is de opdrachtgever/klant conform artikel 1794 BW gehouden BVBA Dakwerken Logghe Prinsie schadeloos te stellen voor al de uitgaven, de arbeid en alles wat BVBA Dakwerken Logghe Prinsie bij die werken had kunnen winnen. Deze schade wordt forfaitair begroot op 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van BVBA Dakwerken Logghe Prinsie om de werkelijke schade aan te tonen.

20. Verkochte goederen blijven eigendom van BVBA Dakwerken Logghe Prinsie tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zo in hoofdsom als in accessoria, zelfs indien de goederen reeds geplaatst of verwerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn draagt de opdrachtgever/klant alle verlies-, vernietigings- en beschadigingsrisico’s.                                                                                                                          

21. Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website www.dakwerkenloggheprinsie.be, van de verwerkingsverantwoordelijke Dakwerken Logghe Prinsie BVBA, Gaaipersstraat 12 8800 Roeselare.